Analise para o algoritmo SJNNumSTTchegadaTAWT
0 7 0 7 0
1 4 5 6 2
4 4 9 6 2
3 5 8 12 7
2 8 5 23 15


Tempo total : 28 unidades de tempo

Turnaround time medio : 10.80

Waiting time medio : 5.20

Grafico de GANTT

0 7 11 15 20 28

- Processo 0
- Processo 1
- Processo 2
- Processo 3
- Processo 4

Inicio