Analise para o algoritmo Round RobinNumSTTchegadaTAWT
0 7 0 15 0
1 4 5 12 1
2 8 5 23 3
3 5 8 18 2
4 4 9 14 3


Tempo total : 28 unidades de tempo

Turnaround time medio : 16.40

Waiting time medio : 1.80

Grafico de GANTT

0 6 8 10 12 14 15 17 19 21 23 25 26 28

- Processo 0
- Processo 1
- Processo 2
- Processo 3
- Processo 4

Inicio